Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
฿0.00

ไม่มีสินค้าในตะกร้าตอนนี้

฿0.00

ไม่มีสินค้าในตะกร้าตอนนี้

หน้าแรกบทความ

บทความ

วิธีลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม สำหรับประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์ หรือไม่มีแอพ

https://youtu.be/KaSJKDCL8uQ   (ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว)   อุปกรณ์ที่ต้องใช้ (สำหรับเจ้าหน้าที่)   คอมหรือโน๊ตบุ๊ค บัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ เครื่องอ่านบัตรประชาชน กล้อง webcam 720 p ขึ้นไป โทรศัพท์ที่รับ OTP ได้ (แนะให้เป็นเบอร์โทรของหน่วยงาน) โปรแกรมที่ต้องมี   MOHPromteKYC : https://mohpromt.moph.go.th/mpc/wp-content/uploads/2023/02/MOHPromtEKYCSetup_4.65.12.13.zip   โปรแกรมเสริม   BMS WebSocket CID Reader (ตัวช่วยอ่านบัตร) : https://mohpromt.moph.go.th/mpc/wp-content/uploads/2022/10/WebSocketCIDReader.zip LDPlayer หรือ Emulator อื่นๆ (เช่น Nox, Bluestack, GameLoop,...

การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการกระทำที่สำคัญในการสร้างสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว การสนับสนุนเหล่านี้ช่วยให้ชุมชนมีความสามารถในการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างความเข้าใจ สร้างความเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชน และส่งเสริมการร่วมมือและการทำงานร่วมกัน การวางแผนและการจัดการ วางแผนและจัดการโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการประเมินผลและการปรับปรุง การสนับสนุนการศึกษา สนับสนุนการศึกษาและการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในชุมชน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาแรงงานที่มีความชำนาญ การสร้างรายได้ สนับสนุนการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในชุมชน โดยการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและการพัฒนาทักษะอาชีพ การสนับสนุนการเคลื่อนไหว สนับสนุนการเคลื่อนไหวและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น Referent: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ "Sustainable Development: Principles, Frameworks, and Case Studies" โดย Silvio Funtowicz และ...

การสนับสนุนการศึกษา

บทนำ: การสนับสนุนการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างอนาคตที่เป็นเอกลักษณ์และยั่งยืนให้กับบุคคลและชุมชน การสนับสนุนเหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและความสำเร็จในอนาคต การสนับสนุนการศึกษาเบื้องต้น สนับสนุนการศึกษาเบื้องต้นโดยการให้เข้าถึงการศึกษาพื้นฐานและสถานการณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม การสนับสนุนทักษะและการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและชีวิตที่มีคุณภาพ รวมถึงทักษะทางการอ่าน เขียน คำนวณ และการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การสนับสนุนการศึกษาสูง สนับสนุนการศึกษาสูงให้กับบุคคลที่มีความสามารถ โดยการให้ทุนการศึกษา ที่ปรึกษาในการเลือกทางอาชีพ และโอกาสในการเรียนต่อที่มีคุณภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการศึกษาอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงเวลา โดยการให้คำปรึกษา และการสร้างระบบสนับสนุนที่มั่นคง Referent: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษา คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ "Education for All: The Future...
- Advertisement -

การสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น

บทนำ: การสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืน การสนับสนุนเหล่านี้ช่วยให้ชุมชนมีความสามารถในการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ การระบุความต้องการ วิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การวางแผนโครงการ วางแผนโครงการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้ข้อมูลและความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน การรวบรวมทรัพยากร รวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อการดำเนินโครงการ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ การดำเนินการ ดำเนินการโครงการตามแผนที่กำหนด โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะเวลา การประเมินผลและปรับปรุง ประเมินผลโครงการและปรับปรุงตามความต้องการของชุมชน และเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อปรับปรุงในอนาคต Referent: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ "Local Economic Development: Analysis, Practices, and...

การสนับสนุนผู้พิการ

บทนำ: การสนับสนุนผู้พิการมีความสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นอยู่อันดีและเท่าเทียมกันทั่วทุกพื้นที่ การสนับสนุนเหล่านี้ช่วยให้ผู้พิการมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การทำงาน และชีวิตที่มีความสุขและความเป็นอิสระ การเข้าถึงสิทธิ สนับสนุนให้ผู้พิการมีการเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสวงหาชีวิต รวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณสุข การศึกษา และการทำงาน การพัฒนาทักษะ สนับสนุนการพัฒนาทักษะและการอบรมให้กับผู้พิการ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสามารถในการทำงานและการดำเนินชีวิต การสร้างโอกาสในการทำงาน สนับสนุนให้ผู้พิการมีโอกาสในการทำงานและอาชีพที่เหมาะสม โดยการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมและการสนับสนุนในการหางาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงสำหรับผู้พิการ รวมถึงการปรับปรุงสถานที่สาธารณะและการให้บริการ การสนับสนุนทางจิต สนับสนุนสุขภาพจิตและสภาพอารมณ์ของผู้พิการ โดยการให้บริการที่เหมาะสมและการสนับสนุนจากชุมชน Referent: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนผู้พิการ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ "Disability, Society, and the Individual"...

การสนับสนุนสตรีและเด็กหญิง

บทนำ: การสนับสนุนสตรีและเด็กหญิงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสังคมที่เป็นอยู่อันดีและเท่าเทียมกันทั่วทุกพื้นที่ การสนับสนุนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้สตรีและเด็กหญิงมีโอกาสทางการศึกษาและอาชีพที่ดีขึ้น แต่ยังเสริมสร้างอำนาจและความเข้าใจในตนเอง การสนับสนุนการศึกษา สนับสนุนการศึกษาสตรีและเด็กหญิงในชุมชน ให้เขามีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนให้สตรีและเด็กหญิงมีโอกาสในการเข้าถึงอาชีพและการทำงานที่มีรายได้สูงขึ้น โดยการให้คำปรึกษาและการอบรมทักษะ สนับสนุนสุขภาพ สนับสนุนสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของสตรีและเด็กหญิง ให้มีการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมและคุณภาพ ขั้นตอนที่ 4: การป้องกันความรุนแรง สนับสนุนการป้องกันและต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในชุมชน โดยการเสริมสร้างการตระหนักและการอบรมในเรื่องนี้ การสนับสนุนสิทธิมนุษยชน สนับสนุนให้สตรีและเด็กหญิงมีสิทธิและเสรีภาพในการแสวงหาชีวิต การสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมและเสียสละในการตัดสินใจของชีวิตตนเอง Referent: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสตรีและเด็กหญิง คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือ "Half the Sky: Turning Oppression into...
- Advertisement -

การสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชน

บทนำ: การสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชนเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งและเป็นกันเอง เนื่องจากผู้สูงอายุมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสง่างามและประสิทธิภาพของชุมชน การสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สนับสนุนการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ รวมถึงการให้บริการด้านการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์และการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ เช่น การจัดกิจกรรมศิลปะ การอ่านหนังสือ หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ การสนับสนุนการสังคม สนับสนุนการสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันในชุมชนของผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนกิจกรรมสังคมและการเชื่อมโยงกับชุมชน การสนับสนุนการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ สนับสนุนการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ของผู้สูงอายุ โดยการเป็นที่ปรึกษาและการบันทึกเสียงหรือภาพเพื่อสืบสานความทรงจำ การสนับสนุนความอิสระและความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ สนับสนุนความอิสระและความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุ โดยการให้ความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันและการสนับสนุนการอยู่ร่วมกับครอบครัวหรือชุมชน Referent: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชน คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ "Elder Care Made Easier: Doctor Marion's...

ฟังก์ชันในอนาคต

อ้ายมีบ่อ้าย?@!